Geopark Przedgórze Sudeckie

 

BADANIA NAUKOWE

Wybrana literatura geologiczna:

ACHRAMOWICZ, S., 1994. Rekonstrukcja paleonaprężeń związanych z intruzją hercyńskich granitoidów masywu Strzelina na podstawie analizy struktur dylatacyjnego odkształcenia odśrodkowego. Ann. Soc. Geol. Pol. 63, 265-332.
ACHRAMOWICZ, S., MUSZYNSKI, A., SCHLIESTEDT, M., 1995. Wskaźniki wysokotemperaturowej deformacji gnejsw z Doboszowic. Pol. Towar. Mineral. Pr. Spec. 6, 18-20.
ACHRAMOWICZ, S., MUSZYNSKI, A., SCHLIESTEDT, M., 1997. The northeasternmost eclogite occurrence in the Saxothuringian Zone, West Sudetes (Poland). Chem. ERDEGeochem. 57, 51-61.
AUGUST, C., AWDANKIEWICZ, M., WOJEWODA, J., 1995. Trzeciorzędowe bazaltoidy, wulkanoklastyki i serie osadowe wschodniej części bloku przedsudeckiego. W: Cwojdziński, S., (red.) Geologia i Ochrona Środowiska Bloku Przedsudeckiego. Przewodnik do LXVI Zjazdu PTG, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, pp. 241-254.
AWDANKIEWICZ, H., 2008. Petrologia i geochemia metabazytów masywu Niedźwiedzia na bloku przedsudeckim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 189, 5-56.
AWDANKIEWICZ M., 2005. Reconstructing an eroded scoria cone: the Miocene Soonica Hill volcano (Lower Silesia, SW Poland). Geological Quarterly, 2005, 49 (4), 439-448.
BEREŚ B., 1969. Petrografia granitu Strzelina i okolicy. Archiwum Mineralogiczne 28, 5-105.
BIAŁEK J., 2006: Kalinka tonalites - petrography and geochemical characteristic (Strzelin Crystalline Massif, SW Poland). Miner. Pol., Spec. Pap., 29: 95-98.
BIAŁEK, D., PIN, C., PUZIEWICZ, J., 1994: Preliminary data on amphibolites of the northern part of the Niemcza Zone (Sudetes, SW Poland). Mineral. Pol. 25: 3-14.
BIAŁOWOLSKA A., 1973: Geochemia masywów gabrowych Nowej Rudy i Ole?y. Archiwum Mineralogiczne, 31: 113-189.
BIRECKI T., 1962: Występowanie chromitów w Tąpadłach. Przegląd Geologiczny nr 3, s. 144-150.
BORKOWSKA, M., 1961. Notes of the lime silicate rocks from Samborowiczki in the Strzelin Granite Massif (Lower Silesia). Bulletin de L'Academie Polonaise des Sciences. Série des sciences géologiques et géographiques 9/1, 23-28.
CHMURA K., 1967. Rozwój litologiczny jegłowskiej serii kwarcytowej. Ann. Soc. Geol. Pol. 37, 301-340.
CHUDY K., WORSA-KOZAK M., 2013: Zmiana warunków hydrogeologicznych w rejonach dawnej eksploatacji górniczej na przykładzie Masywu Szklar. Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury t.5, s. 27-35.
CIEMNIEWSKA M., 1993: Ultramafity ze Zwróconej pod Ząbkowicami Śląskimi (Dolny Śląsk). Przegl. Geol., 41, 12, 844 - 848.
CIESIELCZUK J. 2002: Hydrotermalne przeobrażenia granitów z Borowa oraz Strzelina (Sudety) na tle wybranych masywów granitoidowych. Przegląd Geologiczny, vol. 50, nr 9,
CIESIELCZUK J. 2005 - The interdependence of elements in the hydrothermally altered Strzelin and Borów granites. Pr. Spec. PTMin.,. 26: 143-146
CIESIELCZUK J. (2007) Hydrothermal activity in the Strzelin granite, SW Poland. AM Monograph 1: 231-242.
CIESIELCZUK J., JANACZEK J. (2004) Hydrothermal alteration of the Strzelin granite, SW Po land. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 179: 239-264.
CYMERMAN Z., 1989. Rozwój strukturalny metamorfiku sowiogórskiego w okolicy Piławy Górnej, Sudety. Geologia Sudetica 23, 107-132.
CYMERMAN, Z.,1993. Jednostki tektoniczne metamorfiku strzelińskiego w świetle nowej analizy strukturalnej (Dolny Slask). [Tectonic units of the Strzelin metamorphicum in the light of new structural analyses (Lower Silesia)]. Przegląd Geologiczny, 41: 421-427.
CYMERMAN Z., JERZMAŃSKI J., 1987. Metamorfik wschodniej części bloku przedsudeckiego w okolicy Niedźwiedzia koło Ziębic. Kwartalnik Geologiczny 31, 239-262.
CWOJDZIŃSKI S., ŻELAŹNIEWICZ A., (1995): Podłoże krystaliczne bloku przedsudeckiego, Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, 11-28.
DELURA K., 2012: Charakterystyka chromitów z masywu Braszowice-Brzeźnica na Dolnym Śląsku i ich znaczenie przemysłowe, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 28, z. 1, 19-45.
DEPCIUCH T., LIS J. 1972 - Wiek bezwzgledny (K-Ar) granitoidów strzelinskich. Kwart. Geol., 16 (1): 95-102.
DUBIŃSKA E., 1995a: Rodingites of the eastern Part of the Jordanów-Gogołów Serpentinite Massif, Lower Silesia, Poland. Canadian Mineralogist, 33, 585-608.
DUBIŃSKA E., 1995b: Zróżnicowanie materiału wyjściowego zwietrzeliny a rozwój laterytowych rud niklu. Przewodnik LXVI zjazdu PTG, s. 207-212.
DUBIŃSKA E. 1997: Rodingites and amphibolites from the serpentinites surrounding Góry Sowie block (Lower Silesia, Poland): Record of supra-subduction zone magmatism and serpentinization. Neues Jahrbuch für Mineralogie und Petrologie. Abhandlungen. 171: 239-279.
DUBIŃSKA E., BYLINA P., KOZŁOWSKI A., DÖRR W., NEJBERT K., SCHASTOK J., KULICKI C., 2004 - U-Pb dating of serpentinization: Hydrothermal zircon from a metasomatic rodingite shell (Sudetic ophiolite, SW Poland). Chemical Geology v. 203, no 3-4, pp. 183-203.
DUBIŃSKA E., GUNIA P., 1997: The Sudetic ophiolite: current view on its geodynamic model. Geol. Quart., 41, 1-20.
DUBIŃSKA E., SAKHAROV B. A., KAPROŃ G., BYLINA P., KOZUBOWSKI J. A., 2000: Layer silicates from Szklary (Lower Silesia): from ocean floor metamorhism to continental chemical weathering, Geologia Sudetica, Vol 33, No 1-154, 85-105.
DUDEK K., WÓJTOWICZ A., KORZENIOWSKA A., 2000: Ar-Ar dating of hornblende from pegmatite in quartz monzodiorite from Przedborowa (Lower Silesia, Poland) - preliminary results, Mineralogia Polonica, vol. 31 no. 2 s. 75-82.
DYJOR S., 1995 - Rozwój kenozoiku na bloku przedsudeckim. Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, Wrocław: 29-40
DZIEDZIC H. 1995: Ciśnienia i temperatury krystalizacji gabr Braszowic, blok przedsudecki. Geologia Sudetica, 29 (1): 105-129.
DZIEDZIC K., DZIEDZIC H., 2000: Genetic relationships between metabasalts and related gabbroic rocks: an example from the Fore-Sudetic Block, SW Poland, Geologia Sudetica, Vol 33, No 1-154, 33-48.
DZIEDZICOWA H., 1963: "Syenity" strefy Niemczy. Archiwum Mineralogiczne 24, 5-126.
DZIEDZICOWA H., 1966: Seria łupków krystalicznych na wschód od strefy Niemczy w świetle nowych badań. [w:] Z geologii Ziem Zachodnich, red. Oberc, J., Wrocław, 101-128. 32
DZIEDZICOWA H., 1987: Rozwój strukturalny i metamorfizm we wschodnim obrzeżeniu gnejsów Gór Sowich. Acta Universitatis Wratislaviensis 788, Prace GeologicznoMineralogiczne 10, 221-249.
DZIEDZICOWA H., 1989: Gabra Braszowic jako człon waryscyjskiego kompleksu ofiolitowego. Acta Universitasis Wratislaviensis v. 1113. Prace Geologiczno-Mineralogiczne t. 17, s. 57-79.
DZIEMIAŃCZUK K., WOJNAR B., 1984: Mineralizacja tytanomagnetytowa i ilmenitowo-hematytowa w rozwoju metamorficzno-strukturalnym kompleksu łupkowo-kwarcytowego południowej części masywu Strzelina. Geol. Sudetica, vol 18, nr 2, s. 79-105.
GAJEWSKI Z., 197: Występowanie i własności magnezytów z masywu serpentynitowego Gogołów-Jordanów na tle budowy geologicznej obszaru. Biul. Inst. Geol. Nr 240
GAJEWSKI Z., 1970, Budowa geologiczna i znaczenie gospodarcze dolnośląskich złóż magnezytów oraz perspektywy ich poszukiwań. Przeg. Geol. 19, 265-271.
GAJEWSKI Z., 1974 - Masyw serpentynitowy Grochowa-Braszowice oraz jego znaczenie surowcowe. Biuletyn Instytutu Geologicznego t. 280, nr 7, s. 49-74.
GAWEŁ A., 1957, Nefryt z Jordanowa na Dolnym Śląsku. Przegl. Geol. nr 5, 299-303.
GŁAZEK J., OBERC J., SULIMSKI A., 1972: Odkrycie mioceńskich faun kręgowców w Przewornie. Prz. Geol. vol. 21, nr 2, s. 65-71.
GALEWSKI K., GŁAZEK J., 1973: An unusual occurence of the Dytiscidae (Coleoptera) in the siliceous flowstone of Upper Miocene cave at Przeworno, Lower Silesia, Poland. Acta Geol. Pol. vol. 23, nr 3, s. 445-461.
GŁAZEK J.: 1975 - Wypełnienia form krasowych z fauną kręgowców chrząszczy oraz ich znaczenie paleontologiczne. Przewodnik 47 zjazdu PTG, Świdnica
GŁAZEK J., GALEWSKI K., WYSOCZAŃSKI-MINKOWICZ T.: 1977 - Nowe dane o krasie kopalnym w Przewornie. Kras i speleologia Tom 1 (X), Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 185. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
GUNIA P., 1986a: Rodingit z serpentynitów okolic Mikołajowa (Masyw serpentynitowy Braszowice-Brzeźnica, Dolny Śląsk). Geol. Sud., 21, 1: 197-211.
GUNIA P., 1986b: Native copper from rodingitized gabbroic dykes in serpentinites of the Braszowice-Brzeźnica massif (Lower Silesia). Miner. Pol., 17, 1: 63-75.
GUNIA P., 1992: Petrologia skał ultrazasadowych z masywu Braszowic-Brzeźnicy (blok przedsudecki). Geologia Sudetica t. 26, z. 1-2, s. 119-170.
GUNIA P., 1995: Wybrane zagadnienia petrologii skał ultrazasadowych masywu Braszowic-Brzeźnicy. [W:] Przewodnik LXVI zjazdu PTG. Rocznik PTG, wydanie specjalne - 50 lat polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku. Wrocław 1995, s. 217-218.
GIL G., 2015: Geneza dolnośląskich nefrytów w świetle wyników badań mineralogiczno-petrologicznych. Rozp. Dokt. Ach.ING WUr. Wrocław
GUNIA P., 2000: The petrology and geochemistry of mantle-derived basic and ultrabasic rocks from the Szklary massif in the Fore-Sudetic Block (SW Poland). Geologia Sudetica, 33 (2): 71-83
GUNIA. P., 2007: Plagiogranites from the Szklary serpentinite massif, a component of the Sudetic ophiolite. In. "Granitoids of Poland" AM Monograph no 1, s.287-295.
GURGUREWICZ J., BARTZ W., 2011: Deformational history of metavolcanic rocks from the Kamieniec Ząbkowicki Metamorphic Belt (Fore-Sudetic Block, SW-Poland): quartz [c]-axis preferred orientation study. Acta Geologica Polonica 61 (3): 289-305.
HEFLIK W., 1967, Studium mineralogiczno-petrograficzne leukokratycznej strefy przeobrażonej okolic Jordanowa (Dolny Śląsk). Pol. Akad. Nauk, Oddz. w Krakowie. Prace Mineralogiczne nr 10, 1-123.
HEFLIK W., 1974, Nefryt. Pol. Akad. Nauk, Oddz. w Krakowie, nr 229, 1-23.
HEFLIK W., 1976: Serpentynity dolnośląskie i możliwości ich zastosowania jako kamieni dekoracyjnych. Prz. Geol. Nr 3
HEFLIK W., 1982, Nefryt. Mineral. Polonica. Vol. 13, No. 1, s. 103-105
HEFLIK W., 1989, Serpentynity dolnośląskie i możliwości ich zastosowania jako kamieni dekoracyjnych. Przeg. Geol. nr 3, 1976, 132-135.
HEFLIK W., 2010: O niektórych kamieniach ozdobnych Dolnego Śląska i ich znaczenie w rozwoju kultury materialnej. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Nr 3
HEFLIK W., 2015: Serpentynity i towarzyszące im skały oraz minerały ze wzgórz nasławickich koło Jordanowa (Dolny Śląsk). Górnictwo Odkrywkowe, R. 56, nr 2, s 154-157
HEFLIK W., NATKANIEC-NOWAK L., 2001, Geneza nefrytu z Jordanowa Śląskiego w świetle badań mineralogiczno-geochemicznych. Wydawnictwa AGH, Geologia t. 27, z. 2-4, 281-298.
HEFLIK W., NATKANIEC-NOWAK L., MAŁEK-SZELA M., 2001, Aragonit ze złoża serpentynitu w Nasławicach koło Jordanowa Śląskiego (Dolny Śląsk). Przegl. Geol. vol. 49, nr 1, 77-80.
HEFLIK W., STENZEL A., 1968: Wstępne wyniki badań skał ultrazasadowych Dolnego Śląska w aspekcie ich zastosowania do produkcji klinkieru forsterytowego. Mater. Ogniotrwałe nr 3,
HEFLIK W., Wyszomirski P., 1969 - Reakcje wysokotemperaturowe w niektórych perydotytach i serpentynitach z Dolnego Śląska. Materiały Ogniotrwałe. Nr 4
HEIZMANN E.P.J., KUBIAK H., 1992: Felidae and Hyaenidae (Carnivora, Mammalia) from the Miocene of Przeworno (Lower Silesia, Poland), with general remarks on the fauna complex. Acta Zool. Cracov., vol. 35, s. 241-263.
JAMROZIK L., 1979: Staropaleozoiczne metałupki z radiolariami w seriach metamorficznych okolic Pustkowa Wilczkowskiego (Dolny Śląsk). Ann. Soc. Geol. Pol. Vol 49, No 3-4, s. 223-229.
JAMROZIK L., 1995 - Geologia ofiolitów z obrzeżenia bloku sowiogórskiego. [W:] Przewodnik LXVI zjazdu PTG. Rocznik PTG, wydanie specjalne - 50 lat polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku. Wrocław 1995, s. 193-200.
JÓZEFIAK D., 1996. Warunki metamorfizmu łupków łyszczykowych okolic Kamieńca Ząbkowickiego. Prace specjalne PTMin, 7, 54-56.
JÓZEFIAK D., 2000. Geothermobarometry in staurolite-grade mica schist from the southern part of the Niemcza-Kamieniec Metamorphic Complex (Fore-Sudetic Block, SW Poland). Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen 175, 223-248.
KARWOWSKI Ł., KOZŁOWSKI A., 1975: Temperatury, ciśnienie i skład roztworów macierzystych kwarcu z Jegłowej. Spraw. Pos. Kom. Nauk PAN 18,2, 535-536.
KĄDZIAŁKO-HOFMOKL M., JELEŃSKA B., BYLINA P.,DUBIŃSKA E., DELURA K. & NEJBERT K. 2006: Paleomagnetism of Paleozoic ultrabasic rocks from the Sudetes Mts (SW Poland): tectonic implications. Geoph. J. Internat., 167: 24-42
KĄDZIAŁKO-HOFMOKLI M., JELEŃSKA M., DELURA K., BYLINA P., 2010: Magnetic Mineralogy and Paleomagnetism of Serpentinized Ultramafic Rocks from the Braszowice-Brzeźnica Fragment of Sudetic Paleosoic Ophiolite. Acta Geophisica v. 58, pp. 269-299.
KLIMAS K., 2008. Geochronologia i petrogenetyczne studium cyrkonów z wybranych skał krystalicznych wschodniej części bloku przedsudeckiego. Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław, 1-194
KLIMAS K., KRYZA R., FANNING C. M., 2009: Palaeo- to Mesoproterozoic inheritance and Ediacaran anatexis recorded in gneisses at the NE margin of the Bohemian Massif: SHRIMP zircon data from the Nowolesie gneiss, Fore-Sudetic Block (SW Poland). Geologia Sudetica, 41: 25-42.
KLIMAS K., KRYZA R., MAZUR S., JENDRZEJCZYK M., 2003: A petrogenetic comparative study of zircons rom the mylonites of the Niemcza Shear Zone and the gneisses of the Góry Sowie Block (SW Poland). Geologia Sudetica Vol 35, No 1-76.
KOTYLAK A., 2001: Serpentynity jako kamienie ozdobne Polski. Praca dyplomowa (inżynierska). Archiwum Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
KOZŁOWSKI A., KARWOWSKI Ł. (1972): Hydrotermal origin of Quartz from Jegłowa (Lower Silesia): Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, XX, 2, 91-97.
KOZŁOWSKI A., MARCINOWSKA A., 2007: Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study. Arch. Miner. Monograph., 1: 243-252.
KOWARZ M., 1965 - Rozważania nad genezą magnezytów rejonu Grochów-Braszowice koło Ząbkowic Śląskich. Biuletyn Geologiczny Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego t. 5, s. 63-73.
KRYZA R., PIN Ch., 2010: The Central-Sudeticophiolites (SW Poland): Petrogenetic issues, geochronology and palaeotectonic implications. Gondwana Research 17, 292-305
KRZEMIŃSKI P. 2011: Spinele chromowe z zachodniej części masywu Gogołów-Jordanów, południowo-zachodnia Polska. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 444, 125-134.
LORENC M.W., 1984: Enklawy homeogeniczne (autolity) jako wskaźnik magmowego pochodzenia granitoidów strzelińskich. Geol. Sudetica vol. 19, s. 75-97.
LORENC M.W., 1987: Kordieryt w granitoidach hercyńskich masywów Systemu Centralnego (Estremadura, Hiszpania) i strzelińskiego (Dolny Śląsk) - wstępne studium porównawcze. Ann. Soc. Geol. Polon., 57, 1-2: 89-106
LORENC M.W., 1994: Rola magm zasadowych w ewolucji intruzji granitoidowych (studium porównawcze wybranych masywów hercyńskich). Geol. Sudetica, 28, 1: 3-121
LORENC M.W., 1998: Badania izotopowe metodą Rb-Sr skał intruzyjnych strefy Niemczy (Dolny Śląsk). Arch. Miner., 51, 1-2: 153-164
LORENC M.W., 1987: Kordieryt w granitoidach hercyńskich masywów Systemu Centralnego (Estremadura, Hiszpania) i strzelińskiego (Dolny Śląsk) - wstępne studium porównawcze. Ann. Soc. Geol. Polon., 57, 1-2: 89-106.
LORENC M.W., KENNAN P.S., 2007: Intrusive rocks from the Niemcza zone (Lower Silesia, Poland) in the light of petrologic and Rb-Sr isotope studies. [w:] Granitoids in Poland, red. Kozłowski, A., Wiszniewska, J., AM Monograph no. 1, 253-259.
ŁOBOS K., SACHANBIŃSKI M, PAWLIK T.,2008: Nefryt z Nasławic na Dolnym Śląsku, Przegląd Geologiczny, vol. 56, nr 11.
MAJEROWICZ A., 1979a: Wystąpienie rodingitów w masywie serpentynitowym Gogołów-Jordanów. Przegląd Geologiczny t. 27, s. 43-44.
MAJEROWICZ A. 1979.: Grupa górska Ślęży a współczesne problemy petrologiczne ofiolitów, Wybrane zagadnienia stratygrafii, petrografii i tektoniki wschodniego obrzeżenia gnejsów sowiogórskich i metamorfiku kłodzkiego. [W:] Materia3y Konferencji Terenowej, Nowa Ruda, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego: 9-34.
MAJEROWICZ A. 1981: Rock series of the Ślęża Mt. group in thelight of petrologic studies of ophiolitic complexes: [In:] Narębski W.(ed.) Ophiolites and initialites of the northern order of the Bohemian massif. Guidebook of Excursion, Potsdam-Freiberg, 2: 172-212.
MAJEROWICZ A. 1984: Petrografia i geneza skał rodingitowych w serpentynitach ofiolitowego zespołu Ślęży. Geol. Sudet., 18, 2: 109-127.
MAJEROWICZ A. 1994: Textural features and symptoms of ocean floor metamorphism in the top part of la ophiolite (SW Poland). Archiwum Mineralogiczne, 50: 97-139
MAJEROWICZ A., PIN C. 1989: Recent progress in petrologic study of the Ole?a Mt. ophiolite complex, Lower and Upper Paleozoic Metabasites and Ophiolites of the Polish Sudetes. Multilateral Cooperation of Academias of Sciences of Socialist Countries, Problem Commission IX: Earth's Crust - Structure Evolution, Metallogeny, Project2 and 7, 3. Guidebook of Excursion in Poland, 34-72.
MAJEROWICZ A. & PIN C. 1994: The main petrological problems of the Mt. Ślęża ophiolite complex, Sudetes, Poland. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, 1: 989-1018.
MASTALERZ M., NIŚKIEWICZ J.: 1988 - Mineralizacja rudna masywu strzelińskiego. Mat. do sesji nauk.: Budowa, rozwój i surowce skalne krystaliniku strzelińskiego. Inst. Nauk Geol. UWr., Przeds. Geol., Wrocław.
MAZUR S., ALEKSANDROWSKI S., SZCZEPAŃSKI J. 2010. Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów. Przegląd Geologiczny, 58/2: 133-145.
MAZUR S., JÓZEFIAK D., 1999: Structural record of Variscan thrusting and subsequent extensional collapse in the mica schist from vicinities of Kamieniec Zabkowicki, Sudetic foreland, SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, Vol. 69, No. 1-2, s. 1-26
MAZUR, S., KRÖNER, A., SZCZEPAŃSKI, J., TURNIAK, K., HANŽL, P., MELICHAR, R., RODIONOV, N.V., PADERIN, I., SERGEEV, S.A., 2010. Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent. Geological Magazine 147, 508-526.
MAZUR S., PUZIEWICZ J., 1995: Mylonity strefy Niemczy. Annales Societatis Geologorum Poloniae 64: 23-52.
MAZUR, S., PUZIEWICZ, J., JÓZEFIAK, D., 1995. Strefa Niemczy - regionalna strefa ścinania pomiędzy obszarami o odmiennej ewolucji strukturalno-metamorficznej. [w:] Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, red. Cwojdziński, S., Dyjor, S., Staśko, S., Żelaźniewicz, A., Wrocław, 221-240.
MAZUR, S., PUZIEWICZ, J., SZCZEPAŃSKI, J., 1997. Zdeformowane granity z Lipnik na bloku przedsudeckim: zapis waryscyjskiej ekstensji w strefie granicznej zachodnich i wschodnich Sudetów. Przegląd Geologiczny 45, 290-294.
MICHALIK R., 2000: Gold in the serpentinite weathering cover of the Szklary massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland. Geologia Sudetica Vol 33, No 1-154 (2000) 143-150.
NIŚKIEWICZ J., 1967: Budowa geologiczna Masywu Szklar (Dolny Śląsk) Annales Societatis Geologorum Poloniae, Vol. 37, 3: 387-416
NIŚKIEWICZ J., 1967: O tzw. piaszczysto-ilastych osadach trzeciorzędowych w rejonie masywu serpentynitowego "Szklary" (Dolny Śląsk) Annales Societatis Geologorum Poloniae, Vol. 37, 3: 455-464.
NIŚKIEWICZ J., 1979: Minerały rudne w serpentynitach Szklar (Dolny Śląsk). Annales Societatis Geologorum Poloniae, Vol. 49, 3-4: 395-406
NIŚKIEWICZ J., 1982, Geologiczne warunki występowania chryzoprazu i pokrewnych kamieni ozdobnych w Masywie Szklar (Dolny Śląsk), Geologia Sudetica, vol. XVII, nr 1-2, s. 125-137
NIŚKIEWICZ J., 1989: Mineralizacja rudna ofiolitu Ślęży w świetle badań próbek skalnych z odsłonięć powierzchniowych. Ofiolit Ślęży i jego mineralizacja rudna: 98-125. Sympozjum Naukowe Wrocław-Sobótka, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław.
NIŚKIEWICZ J., 2000: Pokrywa zwietrzelinowa masywu Szklar i jej niklonośność. Geologia Sudetica, 33 (2): 107-130.
NIŚKIEWICZ, J., CHOLEWICKA-MEYSNER, D., DUBIŃSKA, E., FARBISZ, J., GUNIA, P., JAMROZIK, L., KUBICZ, A., MAZUR, S., PAJĄK, M., SACHANBIŃSKI, M., 1995. Ofiolity z obrzeżenia bloku sowiogórskiego i towarzysząca im mineralizacja. [w:] Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, red. Cwojdziński S., Dyjor S., Staśko S., Żelaźniewicz A., Wrocław, 193-219.
NOWAK I., 1998. Polyphase exhumation of eclogite-bearing high-pressure mica schists from the Fore-Sudetic Block, SW Poland. Geologia Sudetica 31, 3-31.
OBERC J., 1966 - Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Studia Geologica Polonica, 20: 1-187.
OBERC J. 1968. Granica między strukturą zachodnio i wschodniosudecką. Rocz. PTG, 38, 203-217.
OBERC J., 1975: Metamorfik Przeworna i jego budowa. Przewodnik 47 Zjazdu PTG, Świdnica 22-24 czerwca 1975, 172-174.
OBERC-DZIEDZIC T., 1988: Serie metamorficzne Wzgórz Strzelińskich i historia ich przeobrażeń. Mat. do sesji nauk.: Budowa, rozwój i surowce skalne krystaliniku strzelińskiego. Inst. Nauk Geol. UWr., Przeds. Geol., Wrocław.
OBERC-DZIEDZIC T., 1991: Pozycja geologiczna granitoidów strzelińskich. Acta Univ.Wratisl. nr 1375, Pr. Geol.-Miner XXIX. vol. 29, Wrocław, s. 295-323
OBERC-DZIEDZIC T., 1995: Problematyka badań serii metamorficznych Wzgórz Strzelińskich w świetle analizy materiału wiertniczego. Acta Univ. Wartislav. No 1739, Prace Geol.-Mineral. L, Wyd Uniw. Wroc., Wrocław.
OBERC-DZIEDZIC T., 1998: Problem określenia środowiska geotektonicznego granitoidów na przykładzie granitoidów Wzgórz Strzelińskich (blok przedsudecki, SW Polska). Przegl. Geol., 46/2, 147-154.
OBERC-DZIEDZIC T., 1999a: The geology of the Strzelin granitoids (Fore-Sudetic Block, SW Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne- Prace Specjalne, 14, 22-32.
OBERC-DZIEDZIC T., 1999b: The metemorphic and structural development of gneisses and older schist series in the Strzelin crystalline massif (Fore-Sudetic blok, SW Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne- Prace Specjalne, 14, 10-21.
OBERC-DZIEDZIC T., 2007: Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif. [W:] Kozłowski A, Wiszniowska J (eds) Granitoids in Poland. AM Monograph 1, Warszawa, s. 217-229.
OBERC-DZIEDZIC T. 2012. Geologia masywu strzelińskiego: dlaczego musimy chronić geostanowiska? W: Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich/ red. Robert Tarka, Krzysztof Moskwa. Wrocław: Ocean, 2012, s. 4-12.
OBERC-DZIEDZIC, T., MADEJ S., 2002: The Variscan overthrust of the Lower Palaeozoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelinand Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland: is this part of the East-West Sudetes boundary? Geologia Sudetica, Vol. 34, s. 39-58,
OBERC-DZIEDZIC, T., MADEJ S., 2013: The Skalice Crag: The Variscan migmatization of gneisses in the southern part of the Strzelin Massif. Geoscience Notes, 1, s. 53-60.
. 2014. Geologia zachodniej części Geoparku Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich [w:] Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, red. Tarka R., Jawecki B., Moskwa K., Strzelin 2014, tom 2., str. 71-80.
OBERC-DZIEDZIC T., KLIMAS K., KRYZA R., FANNING C. M., 2003: SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Strzelin gneiss, SW Poland: evidencefor a Neoproterozoic thermal event in the Fore-Sudetic Block, Central European Variscides. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 92:701-711
OBERC-DZIEDZIC T., KRYZA R., 2012: Late stage Variscan magmatism in the Strzelin Massif (SW Poland): SHRIMP zircon ages of tonalite and Bt-Ms granite of the Gęsiniec intrusion. Geol. Quart. vol. 56, s. 225-236.
OBERC DZIEDZIC T., KRYZA R., KLIMAS K., FANNING C.M, MADEJ S., 2005: Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in NE part of Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland). Geological Quarterly. 49 (4): 363-378.
OBERC-DZIEDZIC T., KRYZA R., PIN C., MADEJ S. 2013. Sequential granite emplacement: a structural study of the late Variscan Strzelin intrusion, SW Poland. International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch), 102: 1289-1304.
OBERC-DZIEDZIC T., KRYZA R., PIN C., MADEJ S., 2013. Variscan granitoid plutonism in the Strzelin Massif (SW Poland): petrology and age of the composite Strzelin granite intrusion. Geol. Q. 57. 269-288.
OBERC-DZIEDZIC T., KRYZA R., BIAŁEK J., 2010: Variscan multistage granitoid magmatism in Brunovistulicum: petrological and SHRIMP U-Pb zircon geochronological evidence from the south ern part of the Strzelin Massif, SW Poland. Geological Quarterly, 2010, 54 (3): 301-324.
OBERC-DZIEDZIC T., PIN Ch., 2000: The granitoids of the Lipowe Hills (Fore-Sudetic Block) and their relationship to the Strzelin granites. Geologia Sudetica, 33 (1): 17-22
OBERC-DZIEDZIC T., SZCZEPAŃSKI J.: 1995 - Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Przewod. LXVI Zjazdu PTG, s. 111-126.
OLSZYŃSKI W., 1972: Tytanomagnetyt i ilmenito-hematyt w łupkach łyszczykowo-sylimanitowych z Romanowa koło. Acta Geol. Pol. 22, 341-352.
PAZDA S., SACHANBIŃSKI M., 1991: Problem eksploatacji, użytkowania i dystrybucji łupków kwarcytowych (kwarcowo-serycytowych) z rejonu Wzgórz Strzelińskich jako surowca do sporządzania osełek na Śląsku w starożytności. Acta Uni. Wratis. No 1232. Studia Archeologiczne XX. Wrocław.
PEROŃ J., 1979: Zastosowanie metody elektrooporowej do określenia budowy geologicznej rejonu Braszowic (Strefa Niemczy). Acta Univ. Wratislaviensis. Pr. Geol.-Miner., 7: 173-187.
PIECZKA A., 2000: A rare mineral-bearing pegmatite from the Szklary serpentinite massif, the Fore-Sudetic Block, SW Poland. Geologia Sudetica, Vol 33, No 1-154, 23-31.
Pieczka A, 2010: Primary Nb-Ta minerals in the Szklary pegmatite, Poland: new insights into controls of crystal chemistry and crystallization sequences. Amer Miner 95: 1478-1492.
PIECZKA, A., EVANS, R. J., GREW, E. S., GROAT, L. A., MA, C., ROSSMAN, G. R., 2013. The dumortierite supergroup. II. Three new minerals from the Szklary pegmatite, SW Poland: Nioboholtite, (Nb0.6 0.4)Al6BSi3O18, titanoholtite, (Ti0.75 0.25)Al6BSi3O18, and szklaryite, Al6BAs3+ 3O15. Mineralogical Magazine 77, 2841-2856.
PIECZKA, A., GOŁĘBIOWSKA B., 1997. Chrysoberyl from Szklary - a new occurrence in Poland. Mineralogia Polonica 28, 31-33.
PIECZKA A., GREW E. S., GROAT L. A., EVANS R. J., 2011: Holtite and dumortierite from the Szklary Pegmatite, Lower Silesia, Poland. Mineralogical Magazine, Vol. 75(2), pp. 303-315
Pieczka, A. and Kraczka, J. (1996) X-ray and Mössbauer study of black tourmalines (schorls) from Szklary (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica, 27/2, 33-40.
Pieczka, A., Marszałek, M. (1996) Holtite-the first occurrence in Poland. Mineralogia Polonica, 27/2, 3-8.
Pieczka, A., Marszałek, M., and Gołębiowska, B. (1997) Manganoniobite, stibioniobite and Hf-zircon from the Szklary pegmatite, Lower Silesia, (Poland). Mineralogia Polonica, 28/2, 89-100.
PIECZKA, A., HAWTHORNE, F.C., COOPER, M.A., SZEŁĘG, E., SZUSZKIEWICZ, A., TURNIAK, K., NEJBERT, K., ILNICKI, S., 2015. Pilawite-(Y), Ca2 (Y,Yb)2 [Al4 (SiO4 )4O2 (OH)2 ], a new mineral from the Piława Górna granitic pegmatite, southwestern Poland: mineralogical data, crystal structure and association. Mineralogical Magazine 79, 1143-1157.
PIETRANIK A., KOEPKE J, 2009. Interactions between dioritic and granodioritic magmas in mingling zones: plagioclase record of mixing, mingling and subsolidus interactions in the Gęsiniec Intrusion, NE Bohemian Massif, SW Poland. Contributions to Mineralogy and Petrology 158(1):17-36.
PIETRANIK A., SŁODCZYK E., PĘDZIWIATR A. 2014. Historia magmy z intruzji Gęsińca., [w:] Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, red. Tarka R., Jawecki B., Moskwa K., Strzelin 2014, tom 2., str. 105-112.
PIETRANIK A., STOREY C., KIERCZAK J., 2013: The Niemcza diorites and monzodiorites (Sudetes, SW Po land): a record of changing geotectonic set ting at ca. 340 Ma, Geological Quarterly. 57 (2): 325-334.
PIETRANIK A., WAIGHT T.E., 2008: Processes and Sources during Late Variscan Dioritic-Tonalitic Magmatism: Insights from Plagioclase Chemistry (Gęsiniec Intrusion, NE Bohemian Massif, Poland). J. Petrology 49: 1619-1645.
PUZIEWICZ J., 1990: Masyw granitoidowy Strzegom-Sobótka. Aktualny stan badań. Arch. Miner. 45, 1-2, 135-154
PUZIEWICZ J., 1992. Geneza granodiorytu z Koźmic (strefa Niemczy, Dolny Śląsk). Archiwum Mineralogiczne 47, 95-146.
PUZIEWICZ J., OBERC-DZIEDZIC T. 1995. Wiek i geneza granitoidów bloku przebsudeckiego. Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, 273-284
PUZIEWICZ J., RUDOLF, N., 1998. Petrografia i geneza leukokratycznych gnejsów dwułyszczykowych metamorfiku Doboszowic (Dolny Śląsk). Archiwum Mineralogiczne 51, 181-212.
PUZIEWICZ, J., MAZUR, S., PAPIEWSKA, C., 1999. Petrografia i geneza paragnejsów dwułyszczykowych metamorfiku Doboszowic (Dolny Śląsk) i towarzyszących im amfibolitów. Archiwum Mineralogiczne 52, 35-70.
SACHANBIŃSKI M., 1985. Chryzopraz. Mineralogia Polonica 16, 117-130.
SACHANBIŃSKI M., 2014. Minerały masywu Szklar, [w:] Tarka, R., Jawecki, B., Moskwa, K., (red.) Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, Strzelin, t.2, 89-104.
SACHANBIŃSKI M., JANECZEK, J., PLATONOV, A., RIETMEIJER, F.J.M., 2001: The origin of colour of chrysoprase from Szklary (Poland) and SarkulBoldy (Kazakhstan). Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen 12, 1-16.
SACHANBIŃSKI, M, ŁAZARIENKOW, W.G., 1994. Platynowce i złoto w masywie Szklar. Przegląd Geologiczny 42, 933-934.
SACHANBIŃSKI M., KAŹMIERCZAK J., 1988: Eksploatacja surowców skalnych na Wzgórzach Strzelińskich we wczesnym średniowieczu, [W:] Surowce mineralne w pradziejach i we wczesnym średniowieczu Europy Środkowej, Wrocław, s. 157-172.
SACHANBIŃSKI, M., MUSZER, A., 2000. Platinum -group minerals in lateritic covers from serpentinite massif of Lower Silesia, SW Poland. Applied Mineralogy in Research, Economy, Technology, Ecology and Culture 1, 421-423.
SACHANBIŃSKI M., PIÓREWICZ R., MICHALIK R., 2000: Heavy minerals in the serpentinite weathering cover of the Szklary massif. Geologia Sudetica Vol 33, No 1-154 (2000) 131-141.
SADŁOWSKA K., 2011: Mineralizacja kruszcowa w skałach ultramaficznych pasma Mnicha w zachodniej części masywu Braszowice-Brzeźnica (Dolny Śląsk), Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 447: 99-116.
SADŁOWSKA K., 2014: Wstępne wyniki badań mineralizacji kruszcowej w skałach ultramaficznych południowej części masywu Szklar (okolice Bobolic). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 458: 73-84,
SAŁACIŃSKI R., 1992: Origin of ore minerals in mafic and ultra-mafic rock of Sowie Mt. block surrounding. Geol. Sudet., 26, 1/2: 1-34.
SAŁACIŃSKI R., ZAWIDZKI P., 1983; Przemiany pomagmowe chromitów w serpentynitach osłony kry sowiogórskiej. Arch. Miner., 39, 1: 119-123.
SPECZIK S., GĄSIŃSKI A., KONOPKA G., 2010: Nowe dane o kaolinie ze złoża łupków kwarcytowych Jegłowa. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN nr 79. 233-244.
SPECZIK S., PIESTRZYŃSKI A., 1995: Au-mineralization from the Ślęża ophiolite complex, SW Poland. W: Mineral deposits: from their origin to their environmental impacts (red. J. Pasava i in.): 191-193. Proa Third Biennal Meeting, Prague/Czech Republic. A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield.
SPECZIK S., OLSZYŃSKI W., 1993: Platynowce w serpentynitach strefy Gogołów-Jordanów. Pr. Specjalne PTM, 3: 117-122.
STEFANICKA M., PIERZGA A., MAJCHRZAK W.,: 2016: Wybrane aspekty racjonalnej gospodarki złożem magnezytu "Braszowice" Mining Science - Mineral Aggregates, vol. 23(1), 167-176.
SZCZEPAŃSKI J., 2001: Warstwy z Jegłowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalnik Wzgórz Strzelińskich, blok przedsudecki). Przegląd Geologiczny, vol. 49, nr 1.
SZCZEPAŃSKI J., 2002. The 40 Ar/ 39 Ar cooling ages of white micas from the Jeglowa Beds (Strzelin Massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland). Geol. Sudet. 34, 1-7.
SZCZEPAŃSKI J., 2007: A vestige of an Early Devonian active continental margin in the East Sudetes (SW Poland) - evidence from geochemistry of the Jegłowa Beds, Strzelin Massif. Geological Quarterly 51: 271-284.
SZCZEPAŃSKI J., JÓZEFIAK D., 1999: Jegłowa beds - record of polyphase deformation and metamorphism in the Strzelin crystalline massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne- Prace Specjalne, 14, 33-37.
SZCZEPAŃSKI J., MAZUR, S., 2004. Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): Structural and metamorphic record in the Jeglowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block). Neues Jahrb. Geol. Palaontologie-Abh. 233, 297-331.
SZCZEPAŃSKI J., OBERC-DZIEDZIC, T., 1998. Geochemistry of amphibolites from the Strzelin Crystalline Massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen 173, 23-40.
SZUSZKIEWICZ A., SZEŁĘG E., PIECZKA A., ILNICKI S., NEJBERT K., TURNIAK K., BANACH M., ŁODZIŃSKI M., RÓŻNIAK R., MICHAŁOWSKI P., 2013. The Julianna pegmatite vein system at the Piława Górna Mine, Góry Sowie Block, SW Poland - preliminary data on geology and descriptive mineralogy. Geological Quarterly 57, 467-484.
TEISSEYRE A.K., 1994: Spływ stokowy i współczesne osady deluwialne w lessowym rejonie Henrykowa na Dolnym Śląsku. Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1586, Prace Geol.-Mineral., vol. 63, ss. 188.
TYSZKA R., KIERCZAK J., MODELSKA M., ETTLER V., PIETRANIK A., 2014: Variable Pb sources found in garden soils in Szklary Górne and Szklary Dolne (Lower Silesia). Geoscience Notes, 2.2, s. 39-48.
WOJEWODA J., MIGOŃ P., KRZYSZKOWSKI D.: 1995 - Rozwój rzeźby i środowisk sedymentacji w młodszym trzeciorzędzie i starszym plejstocenie na obszarze środkowej części bloku przedsudeckiego: wybrane aspekty. Przewodnik XLVI Zjazdu PTG. 315-331.
WOJNAR B., 1981: Analiza rentgenograficzna i chemiczna granatów z Gębczyc w masywie strzelińskim. Prace Geol.-Mineral. Acta Univ. Vratislav. vol. 8, s. 207-210.
WOJNAR, B., 1995. Analiza teksturalna i petrologia skał metamorficznych południowej części masywu strzelińskiego. Acta Unversitatis Wratislaviensis, 1633, Prace Geologiczno-Mineralogiczne 46, 7-74
WOJTULEK P M., PUZIEWICZ J., NTAFLOS T., BUKAŁA M., 2016: Podiform chromitites from the Variscan ophiolite serpentinites of Lower Silesia (SW Poland) - petrologic and tectonic setting implications. Geological Quarterly, 60 (1): 56-66,
WÓJCIK, L., 1974. Budowa geologiczna masywu strzelińskiego w okolicach Strzelina. Biul Inst Geol 279, 5-57.
ZIELIŃSKA A., KOBYLAŃSKA M., 2011, Geologiczne uwarunkowania eksploatacji złoża rud niklu "Szklary I", Górnictwo odkrywkowe, nr 1-2/2011, s. 60-66.
ŻELAŹNIEWICZ, A., 1995. Część przedsudecka bloku sowiogórskiego. [w:] Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, red. Cwojdziński, S., Dyjor, S., Staśko, S., Żelaźniewicz, A., Wrocław, 85-109.

Marciniszyn T., Sieradzki A., 2013: Anisotropy properties of the quartzite from Jegłowa, Poland. Acta Geologica Polonica. Volume 63, Issue 2, Pages 265-269,
Marciniszyn, T., Sieradzki, A. and Poprawski, R. 2013. Resonance phenomenon in the quartzite from Jegłowa/ Poland, AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 37 no. 1, 51-58.

KRAWCZYK E., LORENC M.W., 2010: Problem niewykorzystanego potencjału dawnych kamieniołomów na przykładzie Wieżycy i Chwałkowa (Dolny Śląsk). Geoturystyka 2 (21), 27-34.
SOLARSKA A., JARY Z.
, 2010: Geoheritage and Geotourism Potential of the Strzelin Hills (Sudetic Foreland, SW Poland). ISJ Geographica Pannonica, 14, 4, s. 118-125
PĘDZIWIATR A., SŁODCZYK E., KIERCZAK J. 2014. Analiza SWOT masywu Szklar jako potencjalnego obiektu geoturystycznego., [w:] Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, red. Tarka R., Jawecki B., Moskwa K., Strzelin 2014, tom 2., str. 81-88.
SZUSZKIEWICZ A., MADEJ S., KNAPIK R. 2012. Przegląd wybranych geostanowisk Wzgórz Strzelińskich pod kątem geoturystycznego zagospodarowania regionu. W: Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, red. Robert Tarka, Krzysztof Moskwa. Wrocław: Ocean, s. 27-36.
TARKA R., 2012: Koncepcja utworzenia geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. [w:] Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, red. Robert Tarka, Krzysztof Moskwa Ocean, Wrocław. S. 37-48.

HISTORIA GÓRNICTWA NA PRZEDGÓRZU SUDECKIM

PRZEWODNIKI
GROCHOWSKI W. (red.): 1969: Przewodnik geologiczny po Sudetach. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
SOLARSKA A., 2010: Geoturystyczny przewodnik geomorfologiczny po Wzgórzach Strzelińskich. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. (mat. archiwalne)
ŻABA J. (red.): 1991: Zbieramy minerały i skały. Przewodnik po Dolnym Śląsku. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.