Geopark Przedgórze Sudeckie

 

CO TO JEST GEOPARK?

Geopark - jest to obszar o zdefiniowanych granicach, zawierający pojedyncze lub mozaikowo rozłożone obiekty o wybitnych walorach geologicznych (geotopy), wartościowe dla geoturystyki i edukacji, które zostały udokumentowane w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny. Za utworzeniem na danym obszarze geoparku mogą przemawiać również dodatkowe jego atuty, takie jak: występowanie stanowisk archeologicznych, skupisk obiektów i obszarów o dużym znaczeniu dla ochrony przyrody, wybitne wartości historyczne i kulturowe regionu. Inicjatywa tworzenia geoparków jako obszarów przedstawiających szczególne wartości geologiczne sformułowana została przez Oddział do Spraw Nauk o Ziemi UNESCO w połowie lat 1990. W 1998 UNESCO uruchomiło program utworzenia Globalnej Sieci Narodowych Geoparków, mający objąć ponad 500 Geoparków.

Geoparki nie stanowią prawnej formy ochrony przyrody nieożywionej i posiadają bardzo zróżnicowaną rangę, poczynając od znaczenia lokalnego, państwowego (krajowego) do znaczenia europejskiego i światowego.  Obszary wyróżnione certyfikatem Geopark Krajowy mogą się ubiegać o włączenie do Europejskiej Sieci Geoparków (ang.European Geoparks Network - EGN) i Globalnej Sieci Geoparków (ang. Global Geoparks Network - GNG) wspieranej przez UNESCO.

Geoparki mogą być powoływane w wyniku porozumienia podmiotów lokalnych skupionych wokół idei promocji dziedzictwa geologicznego, w warunkach zrównoważonego rozwoju. Najczęściej porozumienie to zawierane jest pomiędzy:

- jednostkami władz administracji lokalnej,
- organami ochrony przyrody,
- jednostkami gospodarczymi.
- przedstawicielami świata nauki.

Celem działalności geoparku jest:

1. promowanie dziedzictwa geologicznego terenu geoparku,
2. rozwój geoturystyki na terenie geoparku,
3. koordynacja działań samorządów lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych w zakresie turystyki na terenie geoparku,
4. stworzenie systemu promocji oraz informacji o geoparku,
5. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza geologicznego na terenie geoparku,
6. poprawa infrastruktury turystycznej na terenie geoparku,
7. opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze geoparku, aktywizacja badań naukowych w zakresie nauk o Ziemi prowadzonych na terenie geoparku.

Więcej:

Atrykuły

Agnieszka Gałuszka, Krzysztof Wojciechowski
Geoparki - nowa forma ochrony litosfery