Geopark Przedgorze Sudeckie
"Na granicy dwóch lądów"

Czym jest Geopark?

Program Geoparków Światowych, jako obszarów o wybitnych walorach geologicznych, zapoczątkowany został przez Oddział Nauk o Ziemi (ang. Division of Earth Science) UNESCO w 1997 r. Wykorzystanie wolorów przyrody nieożywionej geoparku dla geoturystyki, edukacji i nauki powinno służąć zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu tego obszaru. W roku 2015 zrzeszone w międzynarodowej sieci geoparki uzyskały nowe oznaczenie jako Geoparki Globalne UNESCO i tym samym zostały zrównane rangą z obiektami Światowego Dziedzictwa UNESCO (World Heritage Sites) i Rezerwatami Biosfery (MAB). Tym samym są to obszary mające na celu zachowanie dziedzictwa geologicznego o znaczeniu międzynarodowym.

 

 

 

 

Geopark a rozwój turystyki

Turystyka w ostatnich latach nabiera ponownie coraz większego znaczenia. Najbardziej promującymi się na Dolnym Śląsku i ściągającymi największe rzesze turystów są dwa główne regiony turystyczne w Sudetach - Karkonosze oraz Ziemia Kłodzka. Mniejszym ośrodkom, jak Przedgórze Sudeckie, trudno jest przebić się ze swoja ofertą typowej turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej. Alternatywą może być tu oferta turystyki poznawczej jako odpowiedź na pojawiające się potrzeby w społeczeństwie podnoszącym swój standard życia i wykształcenie.

Elementem ciekawej oferty turystycznej może być więc geopark, który wspomaga rozwój geoturystyki, stanowiącej rodzaj turystyki poznawczej, nastawionej na przeżycia bazujące na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych oraz doznawaniu w kontakcie z nimi wrażeń estetycznych. Przedgórze Sudeckie to obszar charakteryzujący się występowanie wielu ciekawych skał i minerałów, których historia eksploatacja liczy sobie kilka tysięcy lat. Przyroda nieożywiona tu jest tym element, który wyróżnia ten obszar od terenów sąsiednich i powinna być podstawą budowy interesującej oferty turystycznej i edukacyjnej pozwalającej na wzrost zainteresowania tym regionem.
Obszar Przedgórza Sudeckiego to nie tylko skały, to również malownicze krajobrazy, urocze miasteczka, a także wybitne wartości historyczne i kulturowe regionu (m.in. Opactwo Cystersów w Henrykowie), stanowiska archeologiczne (m.in. Góra Gromnik, Gilów k. Niemczy), skupiska obiektów i obszarów o dużym znaczeniu dla ochrony przyrody (Arboretum Wojsławice). Z tego względu region ten zasługuje na włączenie w sieć Geoparków UNESCO.

Jaką ciekawą historię geologiczną skrywa w sobie Geopark Przedgórze Sudeckie?

Geopark Przedgórze Sudeckie to fragment bloku przedsudeckiego na południe od Wrocławia, w skałach którego zapisana jest fascynująca historia sięgająca ponad 600 mln lat. Wędrując szlakami tej pofalowanej krainy można natknąć się na liczne ślady zamierzchłych wydarzeń. Zapisana jest tutaj historia zderzenia się kontynentów sprzed 350 mln lat. Wówczas to dochodziło do ogólnoświatowego łączenia się mas kontynentalych w jeden superkontynent zwany Pangeą.

W wyniku tego zderzenia powstało potężne pasmo górskie zwane Hercynidami (Waryscydami) ciągnące się w Europie przez Irlandię, południową część Anglii, Bretanię, Masyw Centralny po Reńskie Góry Łupkowe i Masyw Czeski z Sudetami. Na obszarze Przedgórza Sudeckiego śladami tamtych wydarzeń, które można łatwo zobaczyć, są:

 

 

  • fragmenty dna oceanicznego sprzed 400 mln lat tworzące dziś masyw Szklar i masyw Braszowic, a rozdzielające dawne lądy [więcej],
  • specyficzne skały zwane mylonitami tworzące strefę Niemczy, powstałe z gnejsów Gór Sowich w strefie ścinania na granicy łączących się kontynentów,
  • rozsiane po całym terenie liczne intruzje magmowe powstałe z magmy pochodzącej z przetopienia skał pogrążonych na dużej głębokości, w wyniku znacznego nagromadzenia mas skalnych jako efekt kolizji kontynentów.

Prawdopodobnie wówczas Sudety wraz z Przedgórzem wysokościami dorównywały dzisiejszym Himalajom [więcej o powstaniu Sudetów]. Jednak nieubłagalne procesy wietrzenia powodujące rozpad i niszczenie skał "szybko" rozprawiły się z tymi górami, tak że 200 mln lat temu istniała tu wielka równina. Dzisiejszy obraz Przedgórza Sudeckiego jest wynikiem kolejnego okresu niepokoju w dziejach Ziemi - alpejskich ruchów górotwórczych spowodowanych kolizją Afryki z Europą. Wówczas to powstały Karpaty i Alpy oraz odmłodzone zostały Sudety [więcej]. Z alpejskimi ruchami górotwórczymi związana była intensywna działalność wulkaniczna, której liczne ślady rozrzucone są po całym obszarze, łącznie z najlepiej zachowanym na Dolnym Śląsku stożkiem wulkanicznym w Targowicy k. Ciepłowodów. Ostateczny wygląd dzisiejszemu Przedgórzy Sudeckiemu nadała epoka lodowcowa, której pozostałością są m.in. rozległe pokrywy lessowe, w których wykształciły się urocze wąwozy jak np. Diabelska Kręgielnia czy Zakrzowskie Wąwozy.

Utwory piroklastyczne - Targowica
Diabelska Kręgielnia

Zobacz Dzieje geologiczne masywu Strzelina. Dzięki tak długiej i burzliwej historii geologicznej regionu na obszarze Przedgórza Sudeckiego spotkać się możemy z wieloma jeszcze innymi fascynującymi zjawiskami czy obiektami geologicznymi. Niektóre z nich przedstawione są na liście "Geo TOP10" czyli 10 największych osobliwości geologicznych w Geoparku Przedgórze Sudeckie.

Niemniej interesująca jest również historia wydobycia i wykorzystania tutejszych skał przez człowieka. Pierwsze dowody eksploatacji surowców skalnych na tym terenie, pochodzące z okresu przedrzymskiego, związane były z pozyskiwaniem łupków kwarcytowych z rejonu Wzgórz Strzelińskich i wykorzystywaniem ich do wyrobu osełek. Po eksploatacji surowców do dzisiaj zachowało się szereg zabytków infrastruktury górniczej i hutniczej. Stare kamieniołomy wtopione w tutejszy krajobraz są czarującymi miejscami i często unikatowymi siedliskami roślin.

Izba Historyczna - Romanów