Geopark Przedgórze Sudeckie

 

PODZIEMNY ŚWIAT GEOPARKU PRZEDGÓRZE SUDECKIE

Od początku cywilizacji ludzie wydzierają Ziemi jej skarby. Początkowo człowiek wykorzytywał skały i metale znalezione na powierzchni do budowy schronień, wyrobu narzędzi i broni. Z czasem jednak zaczął wgryzać się w jej głąb. Za najstarszą kopalnię uznawana jest kopalnia "Lion Cave" w Suazi w południowej Afryce. W tym miejscu ludzie paleolitu przed około 43 tys. lat wydobywali hematyt do produkcji ochry - czerwonego naturalnego pigmentu. Podobny wiek ma kopalnia krzemienia na Węgrzech, która jest dziełem człowieka neandertalskiego.

Również Przedgórze Sudeckie jest miejscem, w którym człowiek już dawno zainteresował się wystepującymi tu bogactwami. Pierwsze dowody eksploatacji, pochodzące jeszcze z okresu przedrzymskiego, związane były z pozyskiwaniem łupków kwarcytowych z rejonu Wzgórz Strzelińskich, wykorzystywanych do wyrobu osełek. W średniowieczu łupki kwarcytowe były cenionym surowcem dekoracyjny wykorzystywanym w budownictwie oraz jako materiał szlifierski stosowany w pracowniach jubilerskich. W tym okresie rozpoczęto również pozyskiwanie kryształu górskiego w okolicach Jegłowej i Krzywiny jako surowca do wyrobów artystycznych (od połowy XVII w. do roku 1794 prowadzono intensywną eksploatację tego minerału).
Na przełomie X i XI w. rozpoczęto wydobycie granitu w kamieniołomie w Strzelinie i Górce Sobockiej.

Z roku 1273 pochodzi pierwsza pisana wzmianka dotycząca nadania klasztorowi w Kamieńcu Ząbkowickim przywileju na poszukiwania górnicze w rejonie Złotego Stoku, wydanego przez księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa. W XV wieku złotostockie kopalnie złota odnotowywały największą wydajność wydobycia tego kuszcza na Śląsku.

 

Pozyskiwanie srebronośnego galenitu (ruda ołowiu) w rejonie Srebrnej Góry jest poświadczone już w XIII w. (wówczas grudki rudy zbierano z powierzchni). Około 1370 r. przybyli tu górnicy z Miśni i ze Złotego Stoku i na mocy książęcych przywilejów założyli osadę i pierwsze kopalnie.

Od XIV w. odnotowuje się pozyskiwanie chryzoprazu w okolicach Szklar i Koźmic, który stanowił ceniony kamień ozdobny. W późniejszym czasie jednak miejsce jego występowania uległo zapomnieniu. Ponownie zainteresowano się tym rejonem w XVIII w., po odkryciu dużej żyły chryzoprazu w Koźmicach w 1740 r. Spowodowało to nawet krótkotrwałą "gorączkę chryzoprazową". Przez wiele lat aż do połowy XIX w. złoże chryzoprazu w Szklarach było uważane za największe na świecie. Ceniona w całej Europie była jakość pozyskiwanego tu surowca.

W XV w. prowadzono poszukiwania złota pod szczytem Ślęży, najwyższego wzniesienia Przedgórza Sudeckiego. Zapiski o istniejącej tu kopalni znaleźć można w pochodzących z tamtych czasów Księgach Walońskich. W tym czasie rozpoczęto również wydobycie marmurów w Przewornie.

Już w XVI wieku przedmiotem zainteresowania był serpentynit, występujący obficie w okolicy Ząbkowic Śląskich. Kamień ten nazywano wówczas "zielonym marmurem", ponieważ jego właściwości ozdobne cieszyły się wysokim uznaniem. Intensywna eksploatacja podziemna na obszarze Przedgórza Sudeckiego przypada na XIX wiek, kiedy to rozpoczęto przemysłowe wydobycie magnezytu w masywie Grochowej i okolicach Ślęży (Wiry, Sobótka). W masywie Grochowej i na stokach Czernicy w Masywie Ślęży zainteresowano się rudami chromu. W tym czasie funkcjonowały również kopalnie węgla brunatnego w okolicach Ziębic i Ząbkowic Śląskich. Kopalnia "Fortuna" z Roszosznicy uznawana jest za najstarszą kopalnią węgla brunatnego na Śląsku. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto eksplotację rud niklu w Szklarach.

Szereg kopalń funkcjonowało tylko przez krótki okres czasu, inne funcjonowały jeszcze w XX wieku, a niektóre zamknięto dopiero w czasach powojennych. Wiele obiektów związanych z działalnością górniczą przetrwało do czasów obecnych. Właściwie zagospodarowane mogą stanowić dużą atrakcję turystyczną regionu, jak sztolnia Robert w Szklarach czy kopalnia złota w Złotym Stoku.

Sztolnia Robert w Szklarch
Kopalnia złota w Złotym Stoku

Zapraszamy do zapoznania się z pozostłościami dawnych kopalń i szybów poszukiwawczych. Na mapie przedstawiono przegląd miejsc podziemnej eksploatacji.

Szereg informacji o reliktch dawnego górnictwa znaleźć można na forach i stronach internetowych poświęconym sztolniom i podziemnym eksploracjom:
Wyprawy ekstremalne (kopalnie na Czernicy, w Gilowie, Szklarach i masywie Grochowej)
Galeria podziemia (koplnia Anna w Masywie Grochowej, kopalnia w Sobótce i na Czernicy)
BeskidzkieTtowarzystwo Eksploracyjne (kopalnia Konstanty i Gilów)
Gdzie diabeł nie może... Kopalnia w Gilowie i na Czernicy.
Opuszczone kopalnie (Skałki Stoleckie, kopalnie Konstanty, Anna, Sobótka, Szklary)
Kopalnia magnezytu w Sobótce
Kopalnia magnezytu "Wiry"
NIeznana koplania na stokach Ślęży
Kopalnie węgla brunatnego Strona 1, Strona 2

Wiele ciekawych informacji znaleźć można na stronach Forum Eksploracyjnego:
Kopalnie Przedgórza Sudeckiego
Górnictwo Masywu Grochowej Forum 1, Forum 2
Górnictwo rud metali w Srebrnej Górze i okolicy , Górnictwo w rejonie fortów Srebrnej Góry

Działalności górniczej, hutniczej i menniczej oraz o jej związkach ze środowiskiem i historią Złotego Stoku poświęcona jest ścieżka edukacyjna - Złota ścieżka

Strony o odkryciu kopalni srebra w Srebrnej Górze
Niesamowite odkrycie w Srebrnej Górze
Odkrycie w Srebrnej Górze kopalni srebra z XIX w.
Odkrycie kopalni srebra w Srebrnej Górze z dnia 13.11.2015r o godz. 13
Historia, udostępnienie i wyniki wstępnych badań kopalni srebra w Srebrnej Górze

Z miejcami podziemnej eksploatacji często związane są interesujące historie z okresu II wojny światwej:
"Maria Concordia" - kopalnia magnezytu Sobótka - Strzeblów czyli na tropie FAMO...
Kopalnia na Czernicy i "najazd" Bundeswehry
Tajemnica zakładów -Constantin-

Z wieloma miejscami związane są legendy o ukrytych pod ziemią skarbach
Bracia von Czirn, czyli poszukiwanie skarbów na Gromniku.
Mówiła o skarbie..............

Wielu informacji o sztolniach i dawnych kopalniach dostarczają prace naukowe oraz publikacje w czasopismach specjalistycznych:
BOBEK W., 1996: Stara kopnia w Gilowie. Góry i alpinizm, 6(30), s.36
FURMANKIEWICZ M., KRZYŻANOWSKI K., 2008: O prochowni, sztolni z szybem i turystach w pułapce. Historia i pozostałości kopalni niklu w Szklarach (cz. 4), Sudety nr 9, s. 10-12
FURMANKIEWICZ M., KRZYŻANOWSKI K., 2008: Powstanie i upadek. Historia i pozostałości kopalni niklu w Szklarach (cz. 1), Sudety nr 6, s. 10-12
FURMANKIEWICZ M., KRZYŻANOWSKI K., 2008: Zagadkowa kopalnia. Historia i pozostałości kopalni niklu w Szklarach (3),Sudety nr 8, s. 10-11
FURMANKIEWICZ M., KRZYŻANOWSKI K.,2008: Podziemne relikty kopalni niklu w Szklarach. [w:] Zagożdzon P. P., Madziarz M., Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury. Ofic. Wyd. PWr. Wrocław.
FURMANKIEWICZ M., WÓJCIK D., 2009: Relikty dawnego górnictwa magnezytu koło Grochowej (Przedgórze Sudeckie), [w:] Zagożdżon P.P., Madziarz M. (red.), Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 80-93.
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2004:- Odkrywamy labirynt. Sudety nr 2 (35)
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2005: Sztolnia Wężowa i Sztolnia Mała. Sudety, nr 12 (57), s. 9-10
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2005: Sztolnia Samotnika. Historia pozostałości po górnictwie rud metali w rejonie Srebrnej Góry. Sudety nr 11
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2006: Bezimienna sztolnia. Sudety, nr 5 (62), s. 32-33
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2006: Wyrobisko na górze Ostróg. Historia i pozostałości po górnictwie rud metali w rejonie Srebrnej Góry, cz. VIII, Sudety, nr 6, s. 34-35
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2006: Dawna kopalnia chromitu pod Czernicą. Ślady dawnego górnictwa w masywie Ślęży i Raduni, cz. I, Sudecty nr 12, s. 12
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2007: Kopalnia złota pod szczytem Ślęży. Sudety nr 1 (70), s. 12-13
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., ŁASICA T., MAGŁYSZ M., 2007: Powrót na Czarną Górę. Ślady dawnego górnictwa w masywie Ślęży i Raduni, Sudety nr 4, s. 10-12
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2008: Powrót na Ślężę, czyli gdzie jest biały domek Sudety nr 3 (83), s. 12-13
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., FURMANKIEWICZ M., 2008: Sztolnia Robert. Historia i pozostałości kopalni niklu w Szklarach (cz. 2), Sudety nr 7, s. 10-11
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2009: Opowieść o Konstantym - cz. 1, Odkrywca nr 1/120/, 15-17, Opowieść o Konstantym - cz. 2, Odkrywca nr 2/121/, 7-9, Jaskółka w Konstantym, Odkrywca nr 7/126/, 3-5.
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2009: Kopalnia magnezytu "Konstanty" [w:] ZAGOŻDŻON P.P., MADZIARZ M. (red.), Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 129-144.
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2009: "Kareibe", czyli zagadka kolejnej podziemnej fabryki. Odkrywca nr 9 (128)
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2009: Kopalnia X - odsłona I, Odkrywca nr 5/124/, 7-10.
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2010: Kopalnia X, czyli "Anna"- odsłona II, Odkrywca nr 1/132/,19-23.
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. , 2009: Historia kopalni kamiennego szpiku, Sudety nr 9/102/, 6-9 (cz. I), Sudety nr 10/103/, 18-20 (cz. II).
KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., FURMANKIEWICZ M., 2010: Kopalnia magnezytu "Anna" w Braszowicach, Wyd. Konf. Dzieje Górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław, t. 3, 190-205.
MADZIARZ M., SZTUK H., 2007 - Eksploatacja małego złoża na tle wielkich wydarzeń - rzecz o kopalni chromitu w Tąpadłach. III Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych. Wyższy Urząd Górniczy, Bezpieczenstwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 4, s. 42-43.
MĄCZKA M., STYSZ M., 2008: Kopalnia "Reiche Silber Glueck w Dębowinie - relikt dawnego górnictwa antymonu. W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwość wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Seria: "Studia i Materiały". Wrocław, s. 213-225.
MIKOŚ T., SALWACH E., CHMURA J., TICHANOWICZ J., 2012: "Złoty Stok, Najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy w Polsce", AGH Kraków
REKUĆ Z., 2005: Tajemnice Masywu Grochowej. Odkrywca nr 1 (72)
REKUĆ Z., 2008: Tajemnica zakładów "Constantin". Inne Oblicza Historii nr 2
RZECZYCKI T., 2006: Eksploracja Sztolni Czarnej Dolnej w Złotym Stoku, Sudety nr 8, s. 7
SLAWOROW, 2012: Historia górnictwa w Masywie Grochowej (cz. 1). Sztolnie 1 (5) s. 14-17
STYSZ M., MĄCZKA M., Kopalnia Reiche Silber Glück, Sudety nr 11/2007.
TARACH A., 2000: Podziemna fabryka w Braszowicach. Explorator nr 8
WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K., 2008: Powrót na Ślężę, czyli gdzie jest biały domek. Ślady dawnego górnictwa w masywie Ślęży i Raduni (3), Sudety nr 3, s. 12-13
WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K., 2010: Kopalnia Selma w Braszowicach (1), Sudety nr 5, s. 28-29
WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K., 2010: Kopalnia Selma w Braszowicach (2), Sudety nr 6, s. 14-15
WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K., 2010: Zapomniana kopalnia Heinzego, Sudety nr 7, s. 9-11
WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K.,, 2010, Baryt w Dolinie Węża - górnictwo srebrnogórskie po drugiej wojnie światowej, [w:] Przerwa T., Podruczny G. (red.), Twierdza Srebrnogórska, t.3.: Miasteczko i fortyfikacje, Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 141-149 
WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K., 2011: Kopalnia Kojancin w Braszowicach, Sudety nr 4, s. 16-17
WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K., 2012: Poszukiwania chryzprazów w Braszowicach. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 4 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław
ZAGOŻDŻON P.P., ZAGOŻDŻON K.D., 2010. Podziemna trasa geoturystyczna w "Kopalni Złota w Złotym Stoku" - propozycja. [W:] Zagożdżon, P.P., Madziarz, M., (red.), Dzieje górnictwa - element
europejskiego dziedzictwa kultury t. 3, 519-538.

Wszystkich zainteresowanych tematyką świata podziemnego na obszarze Geoparku Przedgórze Sudcekie zapraszamy do współpracy i uzupełniania przedstawionych tu informacji.