Geopark Przedgórze Sudeckie

 

PRZYRODA GEOPARKU

Przedgórze Sudeckie jest to pagórkowaty obszar, przylegający do Sudetów od północy. Zbudowane jest ono głównie z gnejsów i łupków krystalicznych, które częściowo przykrywa warstwa skał osadowych, głównie lessów. Na lessach wykształciły się żyzne gleby - czarnoziemy i gleby brunatne. Najwyższym wzniesieniem obszaru jest Ślęża (718 m n.p.m.). Wyspowy krajobraz obszaru podkreśla dodatkowo szata roślinna - zwykle wzgórza porastają kępy lasu, wyróżniające się wśród wykorzystywanego rolniczo, niżej położonego otoczenia. Przedgórze Sudeckie kryje wiele pięknych i atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, a okoliczne miasteczka oferują mnóstwo wartych zobaczenia atrakcji o charakterze historycznym i architektonicznym.


Klasy pokrycia terenu wyróżniane w programie CORINE Land Cover 2012

Teren Przedgórza Sudeckiego wykazuje w znacznym stopniu przekształcenie pod wpływem działalności człowieka. Większe obszary leśne zachowały się w górnych partiach wzniesień oraz fragmentarycznie wzdłuż cieków wodnych. W wielu miejscach są one siedliskiem ciekawych zespołów roślinnych. Interesujące i mocno zróżnicowane zespoły roślinne wykształciły się w kamieniołomach. Ciekawe walory przyrodnicze omawianego terenu przyczyniły się do ustanowienia tu wielu form ochrony przyrody. [Lista obiektów ochrony przyrody]

 

 

[strona w przygotowaniu]