Geopark Przedgórze Sudeckie

 

ZNANE OSOBISTOŒCI ZWIĽZANE Z GEOPARKIEM


 

Johann Wolfgang von Goethe (ur. 28 sierpnia 1749 we Frankfurcie nad Menem, zm. 22 marca 1832 w Weimarze) - niemiecki poeta, dramaturg, prozaik,przełomu XVIII i XIX wieku. Tworzył arcydzieła literatury, w tym: Cierpienia młodego Wertera, Hermann i Dorota, Lata nauki Wilhelma Meistra, Faust. Goethe był nie tylko poetą i pisarzem, ale także politykiem i naukowcem.Osiągnięcia Goethego to także wiele dokonań w naukach przyrodniczych, technicznych i chemicznych.Sam częst uważał się za przyrodnika tworzącego także wiersze.

Studia prawnicze ukończył w Lipsku i Strasburgu. W roku 1775 na zaproszenie Księcia Karola Augusta von Saxe-Weimar Goethe odwiedził Weimar, gdzie pozostał do śmierci. W księstwie Sachsen-Weimar-Eisenach pełnił różne funkcje dochodząc do rangi prezydenta Izby Finansów. Ze względu na trudną sytuację finansową księastwa Książe Carl August, nakazał ponowne otwarcie kopalń, w okolicach Ilmenu w Lesie Turyńskim, gdyż spodziewał się zysków ze srebra i miedzi Obowiązek otwarcia kopalń spoczął na Goethem. Książe mianował Goethego Tajnym Radcą (Geheimrat) i został on ministrem odpowiedzialnym za górnictwo, finanse, wojsko, a także budowę dróg. Od roku 1791 do 1817 kierował teatrem oraz wszystkimi instytucjami oświatowo-kulturalnymi księstwa. Najbliższa przyjaźń łączyła go z Fryderykiem Schillerem.

Zainteresowanie przyrodą, geologią oraz mineralogią Goethe wyniósł z domu rodzinnego. Jego ojciec posiadał okazałe zbiory przyrodnicze. Goethe łączył praktykę z nauką. Przez około 50 lat zajmował się strukturą skorupy
ziemskiej i procesami w niej zachodzącymi. Podczas licznych podróży badawczych w Czechach studiował gorące wody mineralne, w Austrii lodowce i zlodowacenia, we Włoszech wulkanizm, w górach Harzu prowadził obserwacje
geologiczne oraz zapoznał się z tamtejszym dobrze rozwiniętym górnictwem.


W roku 1790 Johann Wolfgang Goethe przybył na Dolny Śląsk na zaproszenie swojego księcia Karola Augusta, który został wysłany przez króla Prus w celu podpisania w Dzierżoniowie traktatu pokojowego między Prusami a Austrią. Dzięki zawartemu pokojowi i oczekiwaniu na jego ratyfikację przez Turcję Goethe mógł zwiedzać Śląsk i okolice. W dniach 26 VIII-1IX odbył podróż do Hrabstwa Kłodzkiego. Po drodze odwiedził kilka miejsc na terenie dzisiejszego Geoparku.


Kwaryt daktylowy (Krzywina)

 

W pierwszym dniu podróży celem były wystąpienia chryzoprazów w okolicach Szklar. Minerał ten był bardzo popularny w tamtym czasie (Fryderyk II zwany Wielkim, król Prus (1712-86), rozkazał ozdobić chryzoprazem jedną z sal pałacu Sanssouci w Poczdamie, zwaną później chryzoprazową, oraz wykonać dwa, znacznej wielkości blaty do stołów). Przez wiele lat aż do połowy XIX w. złoże chryzoprazu w Szklarach było uważane za największe na świecie, podobnie jak jakość pozyskiwanego tam surowca. Zbiór chryzopraców z podróży Goethego można podziwiać dziś w muzeum w Weimarze. 27 sierpnia 1790 roku zatrzymał się w Żelowicach będąc gościem ówczesnego zarządcy Wilhelma Rutharda by zapoznać się z eksploatacją bazaltów wydobywanych w tamtejszym kamieniołomie. Następnie prawdopodobnie udał się do kopalni w Krzywinie, w której od połowy XVII do roku 1794 prowadzono intensywną eksploatację kryształu górskiego - minerału wykorzystywanego do wyrobów artystycznych. Jego zainteresowanie wzbudziła tam również skała zwana kwarytem daktylowym. W roku 1823 napisał nawet na jej temat traktak, w którym wskazywał na podobieństwo dolnośląskiego kwarcytu daktylowego do brazylijskich utworów odkrytych przez Ludwiga von Eschwege, XIX-wiecznego niemieckiego geologa i podróżnika.

Johann Wolfgang v. Goethe: Die Mandelquartz führende Gebirgsart von Krummendorf gleicht sehr dem Itacolumit des Herrn von Eschwege. In: 7. Bulletin der naturwissenschaftichen Sektion der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, Breslau 1823, S. 11

     

Do nazwiska Goethego pochodzi nazwa jednego z minerałów - goethyt. Minerał ten został po raz pierwszy opisany w 1806 roku przez mineraloga Johanna Georga Lenza z wystpień w kopalniach Hollertszug, Dermbach, Herdorf, w Nadrenii-Palatynatacie w Niemczech. Jednak znany był już w czasach prehistorycznych, gdzie wykorzystywano go jako pigment. Użyto go między innymi do wykonania malowideł w jaskini Lascaux we Francji.

Goethyt jest to tlenowodorotlenek żelaza. Minerał stanowiący ważny składnik limonitu i laterytu. Często spotykany w utworach osadowych, gdzie tworzy czasami złoża rud żelaza pochodzenia morskiego, jeziornego lub bagiennego (m.in. żelaziak brunatny, ruda bagienna, ruda jeziorna). Niekiedy powstaje pod darnią na podmokłych łąkach (ruda darniowa). W Polsce jest bardzo rozpowszechniony. Znany jest z okolic Czernej, Olkusza i Sławkowa gdzie był od dawna pozyskiwany. Goethyt stanowi niskocenną rudę żelaza.

 

Więcej o Goethem oraz o jego podróży na Śląsk:
♦ Drzymała, J. Mikołajczyk, M. Piwowar, D. Polak, B. Drzymała, H. Ragiel, J. Drzymała-Tronina, M. 2010: Johann Wolfgang von Goethe oraz jego wkład w rozwój górnictwa i geologii. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, vol. 131, nr 38, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. s. 35-46
♦ Maliszewski J., 1993: J.W. Goethe na Śląsku. PIN IŚ, Opole, s. 59-139.


Hans Cloos (ur. 18 listopada (według innych danych 8 listopada) 1885 w Magdeburgu, zm. 26 września 1951 w Bonn) - niemiecki geolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1919 został wybrany na dyrektora Instytutu Geologii i Paleontologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od tego roku badał Sudety i ich przedpole (blok przedsudecki), wnosząc bardzo istotny wkład do poznania budowy geologicznej tego rejonu. Szczególnie ważne odkrycia dotyczyły granitoidów sudeckich, zwłaszcza ich ciosu oraz odtworzenia historii geologicznej Sudetów. Właśnie  liczne wystąpienia skał granitoidowych na Dolnym Śląsku przyciągnęły uwagę Hansa Cloosa, który na podstawie badań i obserwacji rozwinął swoją klasyczną dzisiaj koncepcję tektoniki skał granitowych (Cloos 1920, 1921, 1922a, b, 1925). Prace Cloosa dały podstawę do zrozumienia wewnętrznej struktury intruzji granitowych. Oczywiście do dzisiaj została ona znacznie rozwinięte jednak główne idee są nadal aktualne. To właśnie strzelińska intruzja była miejscem oryginalnych badań Clossa z początku lat 20. XX w. W tamtym czasie intensywnie eksploatowano duży kamieniołom w Strzelinie, który pozwalał na prowadzenie wielkoskalowych obserwacji. W 1926 Hans Cloos przeniósł się na Uniwersytet w Bonn.

Do dziś Hans Cloos uznawany jest za twórcę geomechaniki. Z tego względu Międzynarodowe Stowarzyszenie Geologii Inżynierskiej i Środowiska (IAEG) co roku przyznaje medal jego imienia naukowcom o światowym uznaniu, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju geologii inżynierskiej. Nagrodę jego imienia przyznaje również The Geologische Vereinigung młodym naukowcom poniżej 35 wykazującym dużą aktywność w zakresie nauk o Ziemi.

 
 

Hans Cloos zauważył, że w masywach granitoidowych zwykle mamy do czynienia z trzema kierunkami spękań, wzajemnie prostopadłymi o siebie, jest to więc układ powtarzalny i musi mieć głębsze znaczenie. Przypisał on poszczególnym spękaniom oznaczenia literowe S, Q i L stosowane do dzisiaj. Powiązał też powstawanie spękań z zastyganiem magmy i ochładzaniem granitu, a także z naciskami wywieranymi na masyw granitowy przez skały otoczenia. Granitowa magma zastyga w temperaturze 600-700°C, a skała dalej wychładzając się zmniejsza swoją objętość. Ponieważ nie zmienia się przy tym gęstość, to muszą pojawić się pęknięcia. Część z nich jest widoczna tylko w postaci śladu na powierzchni, inne otwierają się na kilka centymetrów stwarzając przestrzeń, w którą wnikają resztki magmy, zastygające później w formie żył aplitu i kwarcu. Inne powstają wskutek naprężeń wywołanych stałymi przemieszczeniami skorupy ziemskiej, a jeszcze inne są związane z odciążeniem górotworu. W głębi ziemi skały są "ściśnięte" pod ciężarem partii leżących wyżej. Przy powierzchni nacisk od góry już nie działa, więc górotwór ulega rozprężeniu. Skoro gęstość skał nie zmienia się, więc jedyną możliwą reakcją jest pękanie. Takie spękania odciążeniowe, często równoległe do powierzchni terenu, łatwo dostrzec w kamieniołomach, gdzie na płytszych poziomach eksploatacyjnych zagęszczenie widocznych spękań jest niemal zawsze większe niż na poziomach głębszych.

 

Wizualizacja przebiegu spękań w masywie granitoidowym na przykładzie kamieniołomu Strzelin I
Hans Cloos w kamieniołomie w Strzelinie - rok 1925

Wykorzystano materiały:
Cloos H., 1925: Einfu¨hrung in die tektonische Behandlung magmatischer Erscheinungen (Granittektonik). I Spez Teil. Das Riesengebirge in Schlesien. Verlag Borntraeger, Belin.
Migoń P., 2012: Granit - od magmy do kamienia w służbie człowieka. KPN, Jelenia Góra.
Oberc-Dziedzic T., Kryza R., Pin Ch., Madej S., 2013: Sequential granite emplacement: a structural study of the late Variscan Strzelin intrusion, SW Poland. International Journal of Earth Sciences; Vol. 102 Issue 5, p1289